Uncle Jax

Uncle Jax là thương hiệu bắp rang kiểu Mỹ được sản xuất tại Việt Nam. GUDJOB đã giúp Uncle Jax truyền thông trên mạng xã hội trong giai đoạn 2018 – 2020.

Uncle Jax