Menu Đóng

AIESEC & Unilever

Khách hàng

AIESEC

AIESEC là một tổ chức sinh viên độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận và là nền tảng toàn cầu cho người trẻ khám phá và phát triển tiềm năng lãnh đạo của mình.

Phạm vi công việc

  • Video chia sẻ của các thành viên AIESEC đang làm việc tại Unilever

What's in the proposal?

  • Situation Analysis
  • Optimization suggestions
  • Custom pricing

Có gì trong proposal?

  • Đánh giá tình hình
  • Đề xuất tối ưu
  • Ước lượng chi phí