AEON MALL Hải Phòng Lê Chân

AEON MALL Hải Phòng Lê Chân là trung tâm thương mại Nhật Bản đầu tiên và lớn nhất tại Hải Phòng. Đồng thời là trung tâm thương mại thứ 3 tại miền Bắc và thứ 6 trong hệ thống AEONMALL Việt Nam. GUDJOB là đối tác truyền thông toàn diện của AEON MALL HPLC trong giai đoạn 2020-2021.

AEON MALL Hải Phòng Lê Chân

Sản xuất video
Nội dung mạng xã hội