Menu Đóng

Bánh bò BaaBoo

Khách hàng

BaaBoo

Bánh bò nướng đường thốt nốt BaaBoo

Phạm vi công việc

  • Định hướng nội dung
  • Sáng tạo nội dung social

Một số sản phẩm

What's in the proposal?

  • Situation Analysis
  • Optimization suggestions
  • Custom pricing

Có gì trong proposal?

  • Đánh giá tình hình
  • Đề xuất tối ưu
  • Ước lượng chi phí